Schweizerische Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin
Société Suisse d'Ultrasons en Médecine
Società Svizzera di Ultrasonologia in Medicina

 

 

 


Fall 168

Bild 1:

laengs
Fingerkuppe längs

Bild 2:

quer
Fingerkuppe quer

Lösung

 

Disclaimer | Contact | © 2005- 2018 Schweizerische Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin